YHS_3270

Ontwikkelen!

Elke dag zet je kind een volgend stapje in zijn ontwikkeling. We proberen bij elke leerling eruit te halen wat erin zit.

Ontwikkelingsperspectief

Als je kind start op De Cirkel wordt er een inschatting gemaakt van zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor een langere periode. Zo kunnen we ook inschatten waar je kind met zijn kwaliteiten terecht kan komen als het van school gaat. Deze ‘uitstroombestemming’ zien we als een streefniveau voor de school.

Met het ontwikkelingsperspectief weten we ook wat de best passende leerroute is. Voor de leerkracht is het een belangrijk instrument om het maatwerkonderwijs in te richten. Elk jaar bekijken we of we nog op het goede spoor zitten. Ook je kind begrijpt beter wat zijn uiteindelijke doel is. Dat maakt het meer betrokken bij school.

Voor ouders

Ook voor jou als ouder is het ontwikkelingsperspectief nuttig. Jullie hebben een beter beeld van het toekomstperspectief van je kind en van de weg waarlangs de school dit wil bereiken. Het biedt je feitelijke gegevens waarmee je zijn ontwikkeling goed kunt volgen. Samen bespreken we deze voortgang drie keer per jaar.

Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding stelt het ontwikkelingsperspectief vast en het daarbij behorende uitstroomniveau.
De CvB bestaat uit de directeur, de teamleider, de orthopedagoog/psycholoog, de maatschappelijk werkende en de schoolarts, aangevuld met de coördinator leerlingenzorg en eventueel de logopediste.

Aanmelden